بارگزاری مدارک توسط بیمار

فرمت JPG, PNG, PDF و تا 5MB حجم مجاز است.