مسئولین واحد IPD

پزشک مسئول فنی

دکتر عرفانی

پزشک IPD
شماره تماس
  051-36020605
داخلی ۱۳۰

 

دکتر محمد اسماعیل خیامی

کارشناس واحد IPD
کارشناس ارشد مهندسی پزشکی

شماره تماس
051-36020607
داخلی 131

عاطفه منتظمی قاسمیان

پرستار IPD
کارشناس پرستاری با ۶ سال سابقه کار

شماره تماس
051-36020606
داخلی ۳۲۰

فریبا کامکار